Your browser does not support JavaScript!
相關證照
专业证照 级别
餐旅服务 丙級
饮料调制 丙級及乙級
调酒 乙級
烘焙食品-面包 丙級
烘焙食品—蛋糕 丙級
烘焙食品—饼干 丙級
西點蛋糕、饼干 乙級
西點蛋糕、面包 乙級
面包、饼干 乙級
中餐烹调─素食 丙級及乙級
中餐烹调─荤食 丙級及乙級
西餐烹调 丙級
中式米食加工相关证照 丙級
中式面食加工相关证照 丙級及乙級

 

四年制日夜间部学生辅导证照进路图

五年制日学生辅导证照进路图